Algemene voorwaarden —

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Terapy BV (hierna: TERAPY) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 74375741 en zullen door ons op verzoek kosteloos worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie: http://www.terapy.eu

1.2 Door een bestelling bij TERAPY te plaatsen gaat u akkoord met deze Voorwaarden.

1.3 Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht.

1.4 Alle rechten en aanspraken die in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van TERAPY gelden ook ten behoeve van eventueel door TERAPY ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van TERAPY zijn vrijblijvend. TERAPY heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand als TERAPY uw bestelling heeft geaccepteerd. TERAPY heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen tien (10) werkdagen bericht van.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen zijn in euro's, inclusief btw en exclusief verzendkosten.

3.2 U kunt betalen door gebruik te maken van één van de betaalmethoden aangeboden tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel-)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van TERAPY.

3.3 Als u de betalingstermijn overschrijdt, bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand over het openstaande bedrag verschuldigd. Als uw betaling plaatsvindt na aanmaning door TERAPY bent u een bedrag van twintig euro (€ 20) aan administratiekosten verschuldigd en als TERAPY zijn vordering ter incasso uitbesteedt, bent u ook de incassokosten verschuldigd. Deze incassokosten zullen tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, maar TERAPY behoudt zich het recht voor de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.4 Als u niet tijdig, volledig betaalt, heeft TERAPY het recht de betreffende overeenkomst en eventuele daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.5 Als de prijzen van de aangeboden artikelen stijgen in de periode tussen het moment dat u bestelt en de uitvoering van de bestelling door TERAPY, heeft u het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door TERAPY.

3.6 Ons BTW nummer is NL859872257B01.

Artikel 4. Levering

4.1 De op de website vermelde levertijden zijn indicatief. U ontvangt uw bestelling met bekwame spoed en uiterlijk binnen (30) werkdagen, tenzij door TERAPY anders wordt aangegeven. In dat laatste geval ontvangt u hier tijdig bericht van. Tot het moment van levering heeft u dan het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

4.2 Levering vindt plaats op het moment dat de artikelen op het opgegeven afleveradres worden aangeboden

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over als u het verschuldigde bedrag betaald heeft. Het risico terzake van de artikelen gaat al op het moment van aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de door TERAPY geleverde artikelen rusten, moet u geheel en onvoorwaardelijk respecteren.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 Controleer de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst. Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de artikelen schriftelijk en gemotiveerd aan TERAPY te melden.

7.2 Als is aangetoond dat een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft TERAPY de keuze het artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw exemplaar dan wel de factuurprijs plus daarvoor betaalde verzendkosten terug te betalen.

7.3 Als u een artikel om welke reden dan ook toch niet wilt hebben, heeft u het recht het artikel binnen veertien (14) dagen na aflevering aan TERAPY te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval alleen geaccepteerd als het product onbeschadigd is. Als u het betreffende artikel al betaald had, wordt het bedrag uiterlijk binnen dertig (30) dagen door TERAPY terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 TERAPY is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en TERAPY, dan wel tussen TERAPY en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van TERAPY.

Artikel 9. Diversen

9.1 U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat TERAPY deze Voorwaarden eventueel soepel toepast.

9.2 Als één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met TERAPY in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, vervalt de betreffende bepaling en wordt deze vervangen door een door TERAPY vast te stellen nieuwe, vergelijkbare bepaling.

9.3 TERAPY mag bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruikmaken van derden.

9.4 Onverminderd de overige aan TERAPY toekomende rechten, heeft TERAPY in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 11.

Het merknaam TERAPY is een geregistreerd merk. Deze mag onder geen enkele voorwaarde worden gebruikt of gekopieerd.

Artikel 12 Garantie

De garantie bedraagt zes (6) maanden – en deze is geldig op de ritssluitingen en de naden. Op de EPS vulling is er geen garantie van toepassing. Uw factuur of Terapy bestel nummer dient als betalingsgarantie.

Artikel 13. Rekbaar materiaal

In de initiële periode rekt de buitenhoes uit. Deze periode is niet eenduidig te bepalen en hier gelden geen garanties. Hierdoor moet het product eventueel worden bijgevuld. De kosten voor het bijvullen van EPS worden niet vergoed door TERAPY.

Artikel 14.

Als de artikelen anders dan direct via TERAPY zijn verkregen, verwijst TERAPY naar de wederverkoper.

Artikel 15.

Controleer de geleverde kleuren van de artikelen onmiddellijk na ontvangst. Indien de klant van kleur wenst te wijzigen, dan dient dit uiterlijk binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de artikelen aan TERAPY te worden aangevraagd. De buitenhoes dient te worden teruggestuurd naar TERAPY, en u dient de verzendkosten te vergoeden aan TERAPY. Pas daarna stuurt TERAPY u de nieuwe hoes.

Artikel 16. Kleurverschillen

TERAPY garandeert niet dat de kleur zoals deze wordt gezien op computerschermen, identiek gelijk is aan de kleur die ontvangen wordt. Dit kan afwijken door de kwaliteit van het computerscherm of door het kleurbad die licht kan afwijken. U maakt geen aanspraak op gratis verzending van een nieuwe hoes.

Artikel 17. Kortingen

Kortingsacties en kortingsbonnen zijn niet combineerbaar of stappelbaar.